11:00-15:30 ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓗᓯ ᓴᓇᕈᓘᔭᕈᓐᓇᓛᖅᑐᓯ

ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᖅ ᓴᓇᔭᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕈᓐᓇᓛᖅᑐᓯ, ᐃᓚᒌᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑕᑦᓯᓐᓂᒃ ᓴᓇᕈᓘᔭᓛᖅᑐᓯ ᐊᖏᕐᕌᐅᑎᒐᒃᓴᓂᒃ. ᔫᓖᓐ ᓚᕙᓕ ᓱᕈᓘᔭᖅᑎᑦᓯᓛᖅᑐᖅ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *