11:00-15:30 ᐃᓄᐃᑦ ᓱᓗᕕᓐᓂᖅ

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᓱᕈᓘᔭᖃᑕᐅᓛᖅᑯᓯ ᐃᓄᒃᓱᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᐊᓂ! ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᖃᖅᑎᑦᓯᓛᖅᑐᑦ, ᓱᕈᓘᔭᖅᑎᑦᓯᓗᑎᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓐᓄᕌᖏᓐᓂᒃ, ᐱᓐᖑᐊᕈᓯᖏᓐᓂᒃ, ᒧᒥᐅᓯᖏᓐᓂᒃ, ᐊᓯᕈᓘᔭᖏᓐᓂᓪᓗ ᒥᐅᕆ ᐅᐃᓪᒪᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᐱ ᐊᓐᓂᕐᒥᐅᖅ−ᑕᐃᕕᑎ ᐊᐅᓚᑦᓯᓛᖅᑑᒃ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *